Skip to main content

  

Beleidsmatige integratie, monitoring en kostenbewaking digitale innovatie gehandicaptenzorg

Hoe staat het met digitale innovatie in de gehandicaptenzorg? Voorts voerde een benchmark uit om dit te onderzoeken, uitgaande van aanbeveling negen uit het NICTIZ-rapport: benut bestaande kennis en bevorder uitwisseling omdat dit iedereen meer succesvol maakt. Aan ons onderzoek deden 41 organisaties mee. In deze blog kijken we in hoeverre deze organisaties al werken met beleidsmatige integratie, monitoring en kostenbewaking bij de implementatie van digitale innovatie. Ook geven we drie tips voor organisaties in de gehandicaptenzorg die hier zelf mee aan de slag willen.

Door Jack van Gils

15 april 2019

Geïntegreerde toepassing van digitale innovatie

De resultaten van ons onderzoek laten zien dat een geïntegreerde toepassing van digitale innovatie niet vanzelfsprekend is. Het blijkt lastig en kostbaar. Bovendien zijn er geen garanties op succes. En hoewel vrijwel alle organisaties in de zorg cliëntgericht willen werken, wordt er vaak toch opportunistischer gewerkt dan in eerste instantie gedacht. Wat kunnen organisaties anders doen om een planmatige aansturing en doelgericht werken bij het doen van tijds- en geldinvesteringen voor digitale innovatie mogelijk te maken binnen hun organisatie? We delen hieronder graag een aantal tips op basis van onze benchmark.

Tip 1: Betrek de cliënt bij het bepalen van de eHealth koers

Benchmark artikel 1
Legenda:
(1) niet herkenbaar
(2) in ontwikkeling
(3) enigszins herkenbaar
(4) volledig herkenbaar.

Het betrekken van de cliënt bij het bepalen van de eHealth koers blijkt bij de meerderheid van de organisaties (47,5 procent) in ontwikkeling te zijn. Slechts tien procent van de organisaties herkent zich in het betrekken van cliënten in hun pilots. Daadwerkelijk invulling geven aan cliëntgerichtheid door hen mee te laten denken over digitale innovatie is dus nog lastig, maar heeft wel de aandacht.

Tip 2: Innoveer eHealth vanuit een vastgesteld beleid en rapporteer erover

Benchmark artikel 2

Legenda:
(1) niet herkenbaar
(2) in ontwikkeling
(3) enigszins herkenbaar
(4) volledig herkenbaar

Opvallend in onze benchmark is dat de respondenten aangeven dat zij streven naar het werken vanuit beleid; bij 47,5 procent is het beleid hiervoor in ontwikkeling. Voor vijftien procent van de respondenten is het hebben van een duidelijk eHealth beleid een logisch herkenbaar iets. De overige respondenten werken minder vanuit beleid. Mogelijk zijn zij nog veel meer aan het onderzoeken en uitproberen.

Benchmark artikel 3

Als er beleid is, zou je verwachten dat er ook helder en frequent over gerapporteerd wordt zodat het management kan sturen op de ontwikkeling. Dit blijkt echter nog niet altijd het geval te zijn: voor ongeveer 50 procent van de respondenten wordt rapporteren over eHealth aan het bestuur echter steeds meer de norm. Dat betekent dat het voor bijna de helft (45 procent) nog niet zo ver is. Bij Voorts zijn we ervan overtuigd dat adoptie van digitale innovatie in de gehandicaptenzorg meer kans van slagen heeft als er een actief beleid is en regelmatige rapportages aan het management en gepaste bijsturing plaatsvinden.

Tip 3: Denk na over de financiële gevolgen op de lange termijn (opschaling)

Benchmark artikel 4
Legenda:
(1) niet herkenbaar
(2) in ontwikkeling
(3) enigszins herkenbaar
(4) volledig herkenbaar

Als organisaties beginnen met het verkennen van de inzet van zorgtechnologie zetten zij dat meestal projectmatig op. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een pilot of proeftuin. Opvallend is dat in 50 procent van de gevallen de financiële gevolgen na de pilot niet in de overweging worden meegenomen. Dat kan een snelle doorstart bevorderen. Daar staat tegenover dat een organisatie wel vroegtijdig moet nadenken over de financiële gevolgen die het opschalen van de gekozen digitale innovatie met zich meebrengt. Anderzijds kan wél stilstaan bij de kosten van de gekozen digitale innovatie juist helpen om pilots en technologie op haalbaarheid te selecteren. Organisaties zijn zich hiervan voor 22,5 procent bewust. Dat kan beter, naar onze mening! Door de business case eerder te ontwikkelen en deze gedurende de proefperiode actief mee te ontwikkelen en erover te rapporteren. Dat maakt besluitvorming eenvoudiger voor het management. Bovendien voorkom je zo als organisatie pijnlijke situaties die ontstaan wanneer een heel succesvolle pilot financieel niet haalbaar is in de opschaling.

Conclusie: Regeren is vooruitzien

De conclusie uit ons benchmarkonderzoek in de gehandicaptenzorg is dat organisaties beleid en visie op het gebied van digitale innovatie beter in kunnen zetten. Met name actieve betrokkenheid van het management bij het opstellen van het beleid, het monitoren van de implementaties en het plannen van de financiële gevolgen zijn belangrijk. Organisaties die beter vooruit kijken hebben meer kans op succes en verspillen minder tijd en geld aan niet haalbare zorgtechnologie. Organisaties die bovendien actief sturen en bijsturen tijdens de implementatie van projecten forceren zelf(s) succes! Wat ons betreft is het voor iedereen tijd om de eigen organisatie te toetsen aan de hand van onze tips en onderbouwingen. Regeren is tenslotte vooruitzien. En groei komt voort uit reflectie.

Colofon

Deze benchmark is uitgevoerd door Saskia Timmer en Jack van Gils, senior adviseurs van Voorts. In hun adviespraktijk werken zij dagelijks aan de implementatie van zorgtechnologie en veranderkundige vraagstukken in de zorg.

Saskia Timmer, lean-value based healthcare en eHealth expert, kent de zorg door en door. Dankzij haar werkervaring als zorgprofessional kan zij de brug slaan tussen technologie en het zorgproces, en daarmee innovatie en adoptie van zorgtechnologie bevorderen.

Jack van Gils, bedrijfskundige en gedreven verandermanager, combineert zijn ervaring uit het bedrijfsleven met kennis van veranderprocessen om innovatie in de zorg te realiseren.

Tijdens inspirerende gesprekken met hun klanten zagen zij de aanleiding om deze benchmark uit te voeren. De prangende vraag van klanten is namelijk vrijwel altijd: ‘Hoe doen wij het?’ Dit onderzoek geeft daarop antwoord.

Ga met ons in gesprek

Nieuwsgierig? Meer weten hoe we naar jouw innovatie uitdaging kijken?

Neem contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Ook wij innoveren. Op dit moment zie je slechts een gedeelte van wat we te vertellen hebben.
Ondertussen werken we aan onze volledige website en vieren we in het voorjaar 
een feestje ter ere van onze nieuwe merknaam.